Vedtægter

Vedtægter for foreningen Vestpark Festival, Langå
1. Foreningens navn er Vestpark Festival, Langå

Formål

2. Foreningen har til formål at afholde årlig musikfestival i Langå og derigennem støtte et lokalt musikliv.

2.1 Derudover kan foreningen medvirke til afholdelse af andre kulturelle arrangementer i lokalområdet.

Medlemskab
3. Alle, der bidrager aktivt til gennemførelse af foreningens aktiviteter, er medlem af foreningen.

3.1. Medlemskab af foreningen er gratis.

Ledelse
4. Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges for 1 år af generalforsamlingen og supplerer sig selv efter behov. Bestyrelsen skal have minimum 3 medlemmer og konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

Tegningsret
5. Foreningen tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem.

Generalforsamling
6. Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i september måned. Indvarsling til generalforsamlingen skal ske ved opslag på nettet senest 14 dage før afholdelse.

6.1. Stemmeret har alle fremmødte, der er fyldt 14 år.

6.2. Til bestyrelsen kan vælges alle fremmødte, der er fyldt 16 år. Formanden skal være fyldt 17 år, og kassereren skal være fyldt 18 år. Ingen kan vælges til bestyrelsen mod sin vilje.

6.3. Dagsorden skal minimum omfatte følgende punkter:

  • Valg af dirigent og stemmetællere,
  • Aflæggelse af beretning,
  • Forelæggelse af revideret regnskab,
  • Behandling af indkomne forslag,
  • Valg til bestyrelsen,
  • Valg af revisor,
  • Evt.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være fremsendt til formanden seneste 7 dage før generalforsamlingen.

6.4. Afstemninger foretages ved håndsoprækning. Såfremt et eller flere medlemmer ønsker det, skal afstemning foretages skriftligt. Afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, såfremt der er mindst 3 fremmødte.

6.5. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25 % af medlemmerne begærer det. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles ved opslag på nettet senest 14 dage før afholdelse. Dagsorden skal fremgå.

Økonomi
7. For foreningens forpligtelser hæfter foreningen alene med foreningens formue.

7.1 Foreningen kan af et eventuelt overskud uddele midler til ikke-kommercielle aktiviteter til fremme af kulturlivet i lokalområdet. Uddelingen af foreningens midler sker på bestyrelsens initiativ og efter bestyrelsens behandling af fremsendte ansøgninger.

7.2 For at sikre fleksibilitet kan bestyrelsesformand i forening med kassereren disponere over et mindre beløb til dækning af nødvendige akutte udgifter. Beløbet er fastsat til 5000 kr. Alle andre indkøb og investeringer ud over dette kan foretages indenfor bestyrelsens godkendte budgetrammer.

Opløsning
8. Foreningens opløsning kan ske, hvis to lovligt indvarslede generalforsamlinger, der afholdes med mindst 14 dage og højst 4 ugers mellemrum, vedtager det med mindst 75 % af de fremmødte stemmer.

8.1. Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue fordeles af generalforsamlingen efter én af følgende prioriterede forskrifter:

  • 1. prioritet: Hvis der i lokalområdet er igangværende aktivitet med henblik på etablering af en ny, ikke-kommerciel musikfestival, overdrages formuen til denne aktivitet.
  • 2. prioritet: Alternativt videregives formuen til andre foreninger i lokalområdet, som har til formål at støtte det lokale kulturliv.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 23.06.2004
Revideret på ordinær generalforsamling 28.09.2007
Revideret på ordinær generalforsamling 29.09.2009
Ordinær generalforsamling den 12.10.2010 gav bestyrelsen mandat til yderligere revision. Således revideret den 19.01.2011
Revideret på ordinær generalforsamling 27.09.2018

Comments are closed.